nagłówek Sekcja Kolejowa Sekcja Lotnicza Sekcja Drogowo-Mostowa Sekcja BRD Sekcja Komunikacji Miejskiej Sekcja Samochodowa

UEFA EURO 2012
Transport w Warszawie
i na Mazowszu


Wnioski z konferencji zorganizowanej 16 kwietnia 2008 roku


Na podstawie prezentowanych referatów oraz przeprowadzonej dyskusji Komisja Wnioskowa Konferencji „UEFA EURO 2012 - Transport w Warszawie i na Mazowszu” zorganizowanej 16.04.2008r. przez SITK Oddział w Warszawie opracowała i przyjęła następujące wnioski:
 • Celowe jest przygotowanie kilku wariantów organizacji transportu zarówno w Warszawie jak i w regionie, uwzględniających wyniki mistrzostw i różny stopień wykonania planowanych inwestycji (tzw. plan B). Wariantowanie powinno obejmować zarządzanie transportem w mieście i regionie w każdym dniu meczów rozgrywanych na Stadionie Narodowym. Zaleca się zdefiniowanie podstawowego i dodatkowego systemu transportowego dla miasta na okres trwania Mistrzostw.
 • Niezbędnym i szczególnie efektywnym środkiem zapewnienia wysokiego standardu obsługi komunikacyjnej EURO2012 są systemy zarządzania ruchem. Należy rozważyć objęcie Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem obszaru wokół Stadionu Narodowego. Z uznaniem należy przyjąć podjęte przez GDDKiA prace nad projektem systemu zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Dróg Krajowych, który objąłby cały obszar wewnątrz obwodnicy DK62 i DK50.
 • Należy natychmiast podjąć prace związane z budową Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, zintegrowanym z systemami zarządzania ruchem drogowym w Warszawie (ZSZR) i w Warszawskim Węźle Dróg Krajowych.
 • Duży napływ kibiców i oficjeli transportem lotniczym, wymaga szczególnie sprawnej obsługi przybywających. Należy określić role podstawowego i rezerwowego portu lotniczego oraz dostosować je do maksymalnej przepustowości. Niezmiernie istotne jest dostosowanie infrastruktury portów lotniczych do obsługi wymaganej liczby środków transportu dowożących kibiców do centrum miasta. Dla obsługi EURO 2012 kluczowe znacznie może mieć również uruchomienie Portu Lotniczego Modlin.
 • Uznano transport zbiorowy za podstawowy dla obsługi EURO 2012 (metro, tramwaje, kolej, w uzupełnieniu autobusy). W tym celu konieczne jest przygotowanie szerokiej kampanii promocyjnej i informacyjnej.
 • Istotnym elementem obsługi transportowej EURO 2012 będzie centralny odcinek II linii metra. Mając na uwadze napięty harmonogram budowy, uznano za celowe aktywne włączenie się struktur miasta oraz struktur zależnych od miasta w procesy ułatwiające realizację tej inwestycji.
 • Istotnym elementem sprawnej organizacji transportu na EURO 2012 są drogi krajowe i wojewódzkie Mazowsza. Uznano, że program przebudowy dróg w aglomeracji warszawskiej na lata 2008 – 2012 jest możliwy do zrealizowania pod warunkiem:
  • uzyskania dla tego programu pełnego finansowania,
  • uproszczenia procesów związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
  • uzyskaniem akceptacji społecznych związanych z utrudnieniami w okresie realizacji inwestycji.
 • Biorąc pod uwagę wymagania UEFA dotyczące wyznaczenia miejsc parkingowych w pobliżu Stadionu Narodowego, należy niezwłocznie określić ich liczbę i lokalizację, w zgodzie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Powtarzana liczba 9 tys. miejsc parkingowych i 700 dla autobusów nie ma uzasadnienia dla obiektu zlokalizowanego w śródmieściu, obsługiwanego rozwiniętym systemem transportu publicznego. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, nie byłaby możliwa obsługa takiej liczby miejsc parkingowych (konieczność prowadzenia m.in. kontroli antyterrorystycznych).
 • Istnieje potrzeba nawiązania kontaktów z organizatorami transportu w miastach i regionach Austrii i Szwajcarii, aby skorzystać z doświadczeń przygotowania i organizacji transportu na EURO 2008.
 • Przy planowanej modernizacji dworców i przystanków kolejowych, należy uwzględnić utworzenie przy nich węzłów przesiadkowych na inne środki transportu. W związku z tym niezbędne jest uzgadnianie projektów między koleją a Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
 • Konieczna jest budowa systemu parkingów przesiadkowych „Parkuj i Jedź” (P&R) na obrzeżach miasta, w punktach styku dróg dojazdowych ze środkami transportu szynowego. Ważnym elementem zachęty do korzystania z transportu publicznego powinno być stworzenie wspólnego okresowego biletu sieciowego obejmującego jak największą liczbę przewoźników w Warszawie i regionie.
 • Lokalizacja telebimów powinna uwzględniać warunki umożliwiające dogodny przewóz transportem zbiorowym kibiców zgromadzonych w ich sąsiedztwie.
 • Bezpośrednia bliskość Stadionu Narodowego i Dworca Wschodniego oraz przystanku kolejowego Stadion umożliwia obsługę znacznych potoków kibiców zamieszkujących na Mazowszu i innych regionach kraju. W związku z tym niezbędne jest zakończenie modernizacji infrastruktury kolejowej Warszawskiego Węzła Kolejowego do końca 2011 roku. Umożliwi to stworzenie przewoźnikom kolejowym oferty zachęcającej kibiców do korzystania z tej formy transportu.
 • Istotnym elementem ułatwiającym organizację transportu zbiorowego jest stworzenie stosownych warunków formalno–prawnych preferujących ten rodzaj transportu. W związku z tym uznaje się za celowe przyspieszenie prac nad Ustawą o Transporcie Zbiorowym i innymi aktami prawnymi umożliwiającymi przyspieszanie procedur administracyjnych utrudniających procesy inwestycyjne.
 • Warunkiem zadowalającego przygotowania Warszawy i Mazowsza do EURO 2012 jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji oraz organizacji Mistrzostw. W związku z tym władze miasta st. Warszawy oraz Mazowsza powinny wyznaczyć w swoich planach finansowych stosowny poziom środków na ten cel i uznać realizacje przedsięwzięć z tym związanych za przedsięwzięcia priorytetowe. Należy dopuścić możliwość rezygnacji z realizowania inwestycji nadmiernie kosztownych
 • Konieczne jest zapewnienie całorocznej (codziennej) obsługi transportowej dużego obiektu biurowego (centrum konferencyjne, pomieszczenia typowo biurowe do wynajęcia, Muzeum Sportu) jakim będzie Stadion Narodowy
 • Konieczne jest rozstrzygnięcie czy po meczach EURO 2012 stacja metra i przystanek kolejowy Stadion będą zamykane. W dużych miastach problem ten został rozwiązany w różny sposób. Należy starać się stworzyć rozwiązania organizacyjno-techniczne, aby przy ewakuacji Stadionu Narodowego można było wykorzystać stację metra i przystanek kolejowy Stadion.
 • W wyniku wykonania programu inwestycyjnego związanego z EURO 2012 poprawią się warunki realizacji zrównoważonej polityki transportowej.
Komisja Wnioskowa:
Dr inż. Radosław Żołnierzak
Dr inż. Józek Suda
Mgr Piotr Krukowski
Kontakt do sekretariatu oddziału: sitkwarszawa@neostrada.pl
W sprawach działania strony napisz do: sitkowweb@o2.pl